Ibis – Interdyscyplinarna Bez Barier Interaktywna Szkoła

Fundacja Drabina Rozwoju w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości i szkolenia, opracowała innowacyjne programy kształcenia łączącego elementy geografii i przedsiębiorczości na poziomie nauczania szkół ponadgimnazjalnych.

Celem powstałych innowacyjnych i interdyscyplinarnych programów nauczania jest zwiększenie efektywności kształcenia ogólnego w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i przedsiębiorczości

Programy nauczania wspierane są nowoczesnymi i multimedialnymi narzędziami – grą edukacyjną i multibookiem, które odpowiadają na potrzeby uczniów.

Geografia i przedsiębiorczość rozwijają wiedzę o współczesnym świecie, zachodzących procesach i umiejętności odnajdywania się w nim.

Szkoły i ich uczniowie potrzebują rozszerzenia wykorzystania nowoczesnych form nauczania. Powiązanie geografii z przedsiębiorczością jest ważne dla szerszego postrzegania i rozumienia zjawisk gospodarczych i rynkowych. Wprowadzając program interdyscyplinarny, wykorzystujący nowoczesne technologie możemy oddziaływać pozytywnienie na efektywność procesu uczenia się w tych przedmiotach i podnieść przygotowanie rynkowe uczniów i ich zdolność do wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Zarówno programy nauczania jak i narzędzia multimedialne powstały przy współpracy z ostrołęckimi szkołami, w których prowadzono testy narzędzi i w których odbyło się pilotażowe wdrażanie projektu w roku szkolnym 2013/2014. Pilotażem objętych zostało łącznie 8 klas z dwóch szkół ponagimnazjalnych- Technikum przy ZSZ nr 2 i przy ZSZ nr 4 w Ostrołęce.